čl. I

Právo kupujícího na reklamování zboží

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu v zákonem stanovené době, nebo v době ujednané, reklamovat.

čl. II

Místo uplatnění reklamace

 1. Místem pro uplatnění reklamace je buď kterákoliv provozovna firmy Emos Trading, a. s. na území České republiky, nebo osoba určená v potvrzení („záruční list“) o rozsahu a době trvání povinností prodávajícího v případě vadného plnění – odborný servis, a to v místě, které je pro kupujícího bližší.
 2. V provozovně prodávajícího musí být po celou dobu přítomen zaměstnanec pověřený vyřizováním reklamací.

čl. III

Podmínky uplatnění reklamace

 1. Při uplatnění reklamace se kupujícímu doporučuje předložit prodávajícímu originál alespoň jednoho z níže uvedených dokladů o koupi, který prokazuje, že kupující zakoupil zboží u prodávajícího a kdy začala běžet doba pro uplatnění práv z vadného plnění:

 

 • paragon (obsahuje razítko prodávajícího, název prodané věci, datum prodeje),
 • potvrzení o rozsahu a době trvání povinností v případě vadného plnění („záruční list“ obsahuje obchodní firmu, IČ a sídlo prodávajícího),
 • dodací list (obsahuje místo určení a datum dodávky),
 • úvěrová smlouva,
 • prodejka v hotovosti,
 • výpis z banky (pokud byla reklamovaná věc placena platební kartou),
 • svědeckou výpovědí.

 

 1. Doklad o zakoupení věci, který obsahuje, o jakou věc se jedná, cenu prodávané věci a identifikační údaje prodávajícího (jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího a IČ) je prodávající povinen vydat vždy.
 2. Záruční list je potvrzením o rozsahu a době trvání povinností prodávajícího v případě vadného plnění a prodávající jej musí vystavit vždy, požádá-li o to kupující. Nebráni-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím nejméně údaje nezbytné pro potvrzení, tj. označení prodávajícího, uvedení sídla, IČ.
 3. Bez splnění podmínek dle čl. I nelze reklamační řízení zahájit.
 4. Při uplatnění reklamace obdrží kupující reklamační protokol, jímž je povinen se prokázat při vypořádání reklamace.

čl. IV

Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, ledaže jej na jejich existenci výslovně upozornil.
 2. Prodávající odpovídá dále za to, že v době převzetí zboží:

 

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo není-li takové dohody takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

 • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména:
 • nevhodnými provozními podmínkami,
 • použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku,
 • neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku,
 • vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy),
 • mechanickým poškozením,
 • připojením výrobku na jiné než napájecí napětí,
 • neodborným uvedením do provozu,
 • spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím.

 

 1. Prodávající neodpovídá za vady:
 2. u zboží prodávaného za nižší cenu, za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána,
 3. za vadu, pro kterou byla kupujícímu poskytnuta sleva,
 4. způsobené opotřebením zboží v důsledku jeho obvyklého používání,
 5. u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
 6. vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 1. Umožňuje-li to povaha koupě, je prodávající povinen na žádost kupujícího výrobek překontrolovat a předvést jeho funkce.
 2. Odpovědnost prodávajícího vznikne v případě, že je vada na zboží způsobena neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu prodávajícím, nebo osobou na odpovědnost prodávajícího. Stejně tak vznikne v případě, kdy montáž nebo uvedení věci do provozu provedl kupující na základě nesprávných pokynů, uvedených v návodu k demontáži.
 3. Je-li na zboží, jeho obalu, návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

čl. V

Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvádí-li výrobce dobu delší, náleží kupujícímu právo uplatnit právo z vady v této delší době.

 

 • v případech, kdy je tato doba delší než zákonem stanovených 24 měsíců, obdrží kupující Záruční list s vyznačením podmínek, způsobu uplatnění, rozsahu záruky a doby, po kterou trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění.
 • v případě prodeje použitého zboží, kdy je možné tuto dobu zkrátit nejvíce na 12 měsíců ze zákonem stanovených 24 měsíců, obdrží kupující Záruční list s vyznačením záruční doby.

 

 1. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady počíná plynout dnem, ve kterém bylo zboží převzato kupujícím.
 2. Není-li reklamace vady zboží uplatněna v době uvedené v odst. 1 tohoto článku, právo kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zaniká.
 3. Právo z odpovědnosti za vady uplatněné v záruční lhůtě rovněž zaniká v případě, jedná-li se o vady zboží uvedené v čl. IV, Odst. 1, 3 a 4.

 

 1. Vrácení zboží bez udání důvodu (nespokojenost kupujícího) není možné.

čl. VI

Lhůty pro vyřízení reklamace

 1. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne písemně na lhůtě delší.
 3. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§607).

čl. VII

Postup při uplatnění a vyřízení reklamace

 1. O převzetí reklamovaného zboží do opravy, případně k odbornému posouzení reklamované vady vystaví prodávající kupujícímu potvrzení o převzetí zboží k reklamaci obsahující:

 

 • značku, typ a výrobní číslo zboží,
 • popis vady uvedený kupujícím,
 • datum zakoupení výrobku,
 • datum uplatnění reklamace,
 • stav výrobku a dodané příslušenství,
 • předané doklady,
 • podpis kupujícího,
 • podpis a razítko prodávajícího,
 • jaký způsob vyřízení reklamace požaduje kupující.

 

 1. Kupující je při uplatnění reklamace povinen popsat vadu, příp. její projev, pro kterou výrobek reklamuje a jaký nárok uplatňuje.
 2. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží po skončení reklamačního řízení, postupuje prodávající v souladu s § 2609 zákona číslo 89/2012 Sb., v platném znění, tj. po uplynutí zákonné lhůty k opravě je oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši: 50,- Kč/denně, nevyzvedne-li si kupující zboží ani v náhradní lhůtě 1 měsíce, o které bude prodávajícím vyrozuměn, je prodávající po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne, kdy byl kupující povinen si zboží vyzvednout, oprávněn zboží prodat. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, a výtěžek z prodeje bude vyšší než náklady spojené s uskladněním, náklady za uskutečnění prodeje prodávající je povinen vyplatit výtěžek z prodeje kupujícímu. V případě prodeje zašle prodávající kupujícímu konečné vyúčtování. Stejná práva má prodávající bez vyrozumění kupujícího i tehdy, pokud je kupující nesnadno dosažitelný nebo nehlásí-li se.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 4. Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud došlo k předání zboží po opravě, jeho výměně, zamítnutí reklamace, slevě z kupní ceny nebo vrácení peněz.

čl. VIII

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 

 

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla bezplatně řádně a ve lhůtě odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit tak, aby věc měla vlastnosti, které odpovídají kupní smlouvě.
 2. Nebo může kupující využít těchto práv:

 

 1. dodání nového zboží, je-li to povaze vady úměrné,
 2. výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součásti zboží (není tedy úměrné požadovat dodání nového zboží),
 3. odstoupení od smlouvy, je-li to povaze vady úměrné,
 4. požadovat slevu z kupní ceny.

 

 1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit rovněž v případě, kdy není možné dodat nové zboží nebo vyměnit součást.
 2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.
 3. Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud nevyužil jiného svého práva vyplývajícího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Toto právo přísluší kupujícímu také tehdy, pokud mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.

čl. IX

Záruka za jakost

 1. Je-li na zboží, jeho obalu nebo v jeho návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, jedná se o záruku za jakost a tento reklamační řád se pro oznámení vady a uplatnění práv z vadného plnění uplatní přiměřeně. Délka trvání záruky za jakost může být smluvními stranami ujednána i jinak, přičemž taková dohoda má přednost před jinými prohlášeními o záruce.
 2. Záruka za jakost znamená, že zboží nebo jeho část bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 3. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li uvedena do provozu jinou osobou, než prodávajícím, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a v čas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po převzetí zboží vnější událost mimo prodávajícího.

čl. X

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2014 a nahrazuje všechny předchozí.